IPO: suojelu

Arvostelun painokohdat

Suojeluosuudessa tarkastellaan koiran viettiominaisuuksia, itsevarmuutta, kuormitettavuutta ja ohjattavuutta. Suojeluosuudessa annetaan arvosanan ja pisteiden lisäksi myös arvostelu koiran luonneominaisuuksista eli VIKistä. Lyhenne VIK tulee viettiominaisuuksista, itsevarmuudesta ja kuormitettavuudesta. VIKin arvostelu on kolmetasoinen:

  • erinomainen, "a", jolloin koira osoittaa itsevarmuutta, voimakkuutta, määrätietoisuutta, varmoja kiinnikäymisiä ja kiinnipitämisiä, järkähtämättömyyttä maalimiehen uhkaa vastaan sekä tiivistä ja tarkkaavaista vartiointia. Pienet poikkeamat edellä mainituista oikeuttavat vielä arvosanaan erinomainen. Arvosana erinomainen on jaoteltu 3 osaan (VIK 3,4 ja 5)
  • olemassa oleva, "vh", jolloin koiran ominaisuuksissa on rajoittuneisuutta verrattuna erinomaiseen (VIK 1)
  • puutteellinen, "ng", jolloin koiralta puuttuu itsevarmuutta, kuormitettavuutta tai koira ei ole kiinnostunut maalimiehestä.

Suojeluosuudet suoritukset jaetaan kolmeen eri tyyppiseen vaiheeseen: risteily ja vartiointisuoritukseen, kamppailutilanteisiin ja ohjattavuuteen. Näissä vaiheissa keskitytään tarkastelemaan koiran seuraavia henkisiä ominaisuuksia:

  • kuormitettavuus, koira ei saa antaa ympäristön siihen kohdistaman uhkan vaikuttaa itseensä tai toimintaansa negatiivisesti.
  • itsevarmuus, koiran tulee esiintyä koko ajan itsevarmasti ja järkähtämättömästi
  • hermojen hallinta, koiran tulee hallita hermonsa läpi suorituksen ja pystyä kohdistamaan kaikki energia toivottuun toimintaan.
  • tasapainoinen viettirakenne, koiran tulee osoittaa tasapainoista viettirakennetta, jotta sillä olisi ominaisuuksia toimia monipuolisissa käyttötehtävissä.
  • luonnollinen aggressiokäyttyminen, aggressio on koiran elinehto luonnossa. Aggression tulee kuitenkin olla hallittua ja ohjattavissa.

Tämän lisäksi koiran tulee osoittaa hyvää ohjattavuutta ja yhteiskuntakelpoisuutta.

 

Risteily

Risteilyssä koiran tulee osoittaa viettivoimaisuutta, päämäärätietoisuutta, suoraan osoitetulle piilolle menemistä, hyvää hallittavuutta ja ohjattavuutta, sekä piilojen tarkkaavaista ja tiivistä kiertämistä.

Luokassa yksi koiran täytyy tarkastaa ja kiertää yksi tyhjä piilo ja luokassa 2 kolme tyhjää piiloa ja luokassa 3 viisi tyhjää piiloa ennen viimeistä piiloa, jossa maalimies on.

 

Vartiointi ja haukkuminen

Vartiointisuorituksissa koiran tulee osoittaa luonnollista aggressio- ja viettikäyttäytymistä, sekä itsevarmuutta ja hermojen hallintaa. Tällöin koira on vartioinnissaan tarkkaavainen, painostava, itsevarma ja tiivis maalimiestä kohtaan ja sen haukkuminen on jatkuvaa ja energistä.

 

Kamppailuvaiheet

Kamppailuvaihe on jaoteltavissa kamppailu- ja torjuntavalmiuteen, kuormitusvaiheeseen ja vartiointivaiheeseen.

Kamppailu- ja torjuntavalmiudella tarkoitetaan koiran energisyyttä, itsevarmuutta ja päämäärätietoisuutta sen valmistautuessa kiinnikäymiseen ja sen käydessä kiinni, sekä voimakkaan, itsevarman, rauhallisen ja täyden puruotteen ottamista. Koiran tulee siis toisin sanoen käydä energisesti, itsevarmasti ja päämäärätietoisesti hyökkäykseen ja jatkaa hyökkäystä loppuun asti välittämättä maalimiehen koiraan kohdistamasta uhkasta.

Kuormitusvaiheella tarkoitetaan koiran puremissuoritusta, jossa maalimies kohdistaa koiraan kuormitusta. Koiran tulee toimia energisesti ja itsevarmasti maalimiehen kuormituksesta huolimatta. Koira osoittaa hyvää kuormitettavuutta pitämällä voimakkaan, rauhallisen ja täyden puruotteen, vaikka maalimies kuormittaa koiraa. Ennen vartiointivaihetta koiran on säilytettävä sama puruote ja sitten yhdestä ohjaajan 'irti' -käskystä tai käskyttä irroittaa otteensa suojahihasta maalimiehen pysähdyttyä.

Vartiointivaiheessa koiran tulee vartioida paikallaan olevaa, passiivista maalimiestä voimakkaasti, itsevarmasti, tarkkaavaisesti ja tiiviisti. Kamppailuvaiheet toistuvat useasti suorituksessa.

 

Ohjattavuus

Koiran tulee osoittaa läpi suorituksen hyvää ohjattavuutta. Erityisesti ohjattavuus korostuu risteilyssä, maalimiehen kuljetuksissa, maahanmenoissa, irroituksissa ja vartiointivaiheissa. Koiran täytyy vaativissa hallintavaiheissa olla tarkkaavainen maalimiestä kohtaan.

 

Risteily

IMG 4063

 

Suojeluosuus aloitetaan perusasennosta, jonka jälkeen tuomarin luvasta ohjaaja käskee koiran tarkastamaan kentällä olevia piiloja. IPO 1:ssä koiran tulee kiertää yksi tyhjä piilo ja IPO 2:ssa kolme tyhjää piiloa ja luokassa 3:ssa 5 tyhjää piiloa, ennen viimeistä piiloa, jossa maalimies on.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Risteily 5p 5p 10p

 

Vartiointi ja haukkuminen

Välittömästi saavuttuaan maalimiehen eteen on koiran aloitettava itsenäisesti maalimiehen vartiointi ja haukkuminen. Kiinnikäyminen ei ole sallittua. Maalimies on täysin passiivinen, eikä auta koiraa vartioimaan ja haukkumaan. Koiran vartioinnin itsevarmuus ja painostavuus on erityisen arvostettavaa.

Ohjaaja odottaa tuomarin lupaa kentän kuvitellulla keskiviivalla. Tuomarin luvasta ohjaaja siirtyy piilolle, jossa koira suorittaa vartiointia ja haukkumista. Ohjaajan saapuminen ei saa vaikuttaa koiraan vartiointiin ja haukkumiseen heikentävästi. Ohjaaja siirtyy piilon taakse tuomarin osoittamaan paikkaan ja käskee koiran sivulle tuomarin luvasta. Luokassa 1 ohjaaja voi mennä tuomarin merkistä koiran viereen käskyllä ”seuraa” noutaa koiran pois. Molemmat tavat arvostellaan samanarvoisesti.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Vartiointi 5p 5p 5p
Haukkuminen 5p 5p 5p

 

Pako

Koiran siirryttyä käskystä ohjaajan sivulle käskee ohjaaja maalimiehen ulos piilosta. Tämän jälkeen ohjaaja seurauttaa koiran tuomarin osoittamaan paikkaan. Koiran täytyy hallita hermonsa ja vartioida maalimiestä perusasennosta. Ohjaajan 'maahan' käskystä koira menee maahan. Ohjaajan siirryttyä koiralta näkösuojaan pyrkii maalimies pakoon. Ohjaajan käskystä ’kiinni’ koiran täytyy estää maalimiehen pako käymällä itsevarmasti, voimakkaasti ja määrätietoisesti maalimiehen suojahihaan kiinni. Arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota koiran paon estämiseen.

Maalimiehen lopetettua pakonsa koiran tulee itsenäisesti tai yhdestä ohjaajan 'irti' käskystä irroittaa ja aloittaa välittömästi itsevarma, tarkkaavainen ja tiivis vartiointi.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Pako 20p 10p 10p

 

Torjunta

IMG 4145

 

Paon jälkeisessä vartiointivaiheessa maalimies yllättäen hyökkää koiraa kohden. Koiran tulee itsevarmasti, määritietoisesti ja energisesti estää hyökkäys puremalla voimakkaalla, energisellä ja täydellä puruotteella suojahihaan.

Maalimies kuormittaa koiraa lyömällä kaksi kertaa pehmeällä pampulla, sekä tekemällä valelyöntejä. Maalimiehen kuormitus ei saa vaikuttaa negatiivisesti koiran itsevarmuuteen, otteeseen tai otteen voimaan.

Maalimiehen pysähdyttyä koiran on itsenäisesti tai ohjaajan yhdestä käskystä irroitettava ja aloitettava vartiointi. Luokassa yksi ohjaaja siirtyy tuomarin luvalla vartioivan koiran viereen ja käskee koiran perusasentoon, pamppua ei oteta maalimieheltä pois. Ohjaaja siirtyy tuomarin osoittamaan paikkaan alueen keskilinjalle

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Torjunta 35p 20p 20p

 

Selkäkuljetus

IMG 3976

 

Suoritetaan vain luokissa 2 ja 3. Ohjaaja siirtyy tuomarin luvalla vartioivan koiran viereen ja käskee koiran perusasentoon. Tämän jälkeen ohjaaja käskee maalimiehen liikkeelle ja suorittaa selkäkuljetuksen seuraavan koiran kansa maalimiehen perässä. Maalimiehen ja koiran välimatka tulee pitää noin viitenä askeleena. Koiran tulee seurata oikealla paikalla lapa ohjaajan polven kohdalla tarkkaillen koko ajan kuitenkin maalimiestä.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Selkäkuljetus - 5p 5p

 

Hyökkäys (selkäkuljetuksesta)

Suoritetaan vain luokissa 2 ja 3.Yllättäin maalimies hyökkää koiraa ja ohjaajaa kohden. Koiran tulee välittömästi estää hyökkäys käymällä kiinni suojahihaan. Maalimies kuormittaa koiraa pampun valeiskuin. Tämän jälkeen irroitus ja vartiointivaihe kuten torjunnassa.

Tuomarin luvalla ohjaaja siirtyy koiran oikealle puolella ja käskee koiran perusasentoon. Maalimieltä otetaan pamppu pois. Aseistariisunnan tapa on ohjaajan valittavissa. Maalimiehen käsien ylösnostamista ei suoriteta. Lopuksi seuraa sivukuljetus tuomarin luokse.

Sivukuljetuksessa ohjaaja kuljettaa maalimiestä hänen sivultaan siten, että koira on ohjaajan ja maalimiehen välissä. Koiran tulee seurata oikealla paikalla ohjaajan sivulla lapa ohjaajan polven kohdalla, mutta tarkkailla koko ajan maalimiestä. Suoritus päättyy tuomarin eteen perusasentoon. Ohjaaja luovuttaa maalimiehen pampun tuomarille.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Hyökkäys selkäkuljetuksesta - 30p 15p

 

Hyökkäyksen torjunta valmiusasennosta

Kaikkiin luokkiin kuuluu liike hyökkäyksen torjunta valmiusasennosta, joka tunnetaan myös ns. 'pitkänä liikkeenä'. Ohjaaja seurauttaa koiransa kentän päähän kuvitellulle keskilinjalle, siten että koira on perusasennossa ja rintamasuunta on keskilinjan suuntainen.

Tuomarin merkistä maalimies lähtee kävelemään juoksemaan kentän vastakkaisessa päässä olevasta piilosta kentän päätyä pitkin kohti keskilinjaa. Maalimies kääntyy keskilinjaa pitkin suoraan kohti koiraa ja jatkaa juosten suoraan kohti koiraa. Tuomarin merkistä ohjaaja käskee koiran hyökkäykseen.

Ohjaajaa jää seisomaan paikalleen. Maalimies juoksee koiraa kohden kuormittaen koiraa valelyönneillä ja karkotushuudoilla. Koiran tulee jatkaa hyökkäystään päämäärätietoisesti ja itsevarmasti ja käydä kiinni voimakkaasti ja energisesti lujalla, täydellä, varmalla ja rauhallisella puruotteella.

Tämän jälkeen seuraa kuormitusvaihe, irroitus ja vartiointivaihe aivan kuten hyökkäys selkäkuljetuksessa.
Luokissa 1 ja 2 tuomarin luvalla ohjaaja saapuu koiran sivulle ja käskee koiran perusasentoon. Tämän jälkeen otetaan maalimiehen pamppu pois ja seuraa sivukuljetus tuomarin luokse. Luokassa 3 seuraa vielä hyökkäyksen torjunta.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Hyökkäyksen torjunta valmiusasennosta 30p 20p 10p

 

Hyökkäyksen torjunta

IMG 4041

 

IPO 3:ssa hyökkäyksen torjunta valmiusasennosta liikkeen jälkeiseen vartiointiin tekee maalimies vielä uuden hyökkäyksen. Tämä hyökkäys on aivan samanlainen kuin hyökkäys paon jälkeisessä torjunta liikkeessä. Maalimies kuormittaa koiraa lyömällä kaksi kertaa pehmeällä pampulla, sekä tekemällä valelyöntejä.

Hyökkäysen, kuormitus- ja vartiointivaiheen jälkeen tuomarin luvalla ohjaaja siirtyy koiran sivulle ja suorittaa maalimiehen tarkastuksen ja sivukuljetuksen tuomarin luo, kuten hyökkäys selkäkuljetuksesta liikkeen päätteeksi.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Hyökkäyksen torjunta - - 20p